Støtte fra Regionalt Forskningsfond

HOVEDMÅL OG DELMÅL

Hovedmålet for prosjektet er å optimalisere en patentert teknologi for bølgeenergi sitt potensiale for energiproduksjon og lave vedlikeholdskostnader, og planlegge en fullskala bølgeenergigenerator. Ettersom selskapet ikke har greid å følge den fremdriftsplanen som først var skissert er tilsagnet vi fikk stillet i bero inntil videre. Vi vil sende inn en fornyet søknad  noe senere.

For å oppnå dette vil vi gå gjennom følgende delmål: DM1: Verifisere at design er optimalt slik at vi kan gå videre med modellbygging og testing DM2: Bygging og testing av modell i henhold til design i målestokk 1/40 hos Marintek.

PROSJEKTSAMMENDRAG

SeaMotion har utviklet en patentert innretning for generering av elektrisitet basert på bølgeenergi. Potensialet til oppfinnelsen er verifisert av DNV GL. Teknologien er optimalisert for å gi lave vedlikeholdskostnader, som har vært en sentral årsak til at bølgekraftverk har et høyt kostnadsnivå. En tradisjonell metode for å håndtere høye bølger er å øke motstand og effekt jo høyere bølgene er, som gir enorme systempåkjenninger. I vår metode blir effekten avtagende når en går over 4 meter bølger på grunn av at vinkelen på de hydrauliske sylinderne endrer seg. Dette vil gi lavere systempåkjenninger og lavere vedlikeholdskostnader. Denne måten å konstruere sylindrene på er også årsaken til at våre patentsøknader har blitt innvilget. Rapport fra DNV GL (2016 ) presiserer hva som er unikt med : "The unique about the SeaMotion design is the ability of the hydraulic cylinders to pass through horizontal direction, thus allowing for large relative heave motion in extreme conditions?"

SAMLA VURDERING

Søknaden har fått hovedkarakter 5, meget godt! Søknaden har både regional og nasjonal relevans. Selve prosjektet har lite aktivitet i regionen, men lykkes de kan prosjektet få regional spin-off.

Bølgekraft er svært utfordrende. En har prøvd i flere 10 år uten å komme så mye videre. Men dette konseptet virker spennende og gjennomtenkt. En er ikke kjent med noe lignende, og en vurderer dette som ett skritt i rett retning. Innovasjonspotensialet er meget godt. Det har lenge vært mangel på robuste bølgekraft konsepter. Det er et relevant spørsmål om en vil klare å gjøre bølgekraft billig nok til å kunne konkurrere med annen energi.

Forskningsinnholdet kunne vært sterkere. DNV skal forbedre en algoritme og Marintek skal bygge en modell. Utfordrende å få til en effektiv energioppsamling fra bølger. Men, prosjektet er ryddig og greit presentert og med ambisjoner de vil kunne klare å oppnå i oppsatt prosjektperiode.

Gjennomføringsevnen er meget god med relevante og erfarne parter og mange personer med god kunnskap innenfor problemstillingen. Prosjektet vil kunne bidra til innovasjon og nyskaping om de lykkes.

10.03.2017 15:40